Văn bản thuế mới nhất

images (1)_1

Tổng hợp văn bản mới về thuế từ ngày 19/07/2014 đến ngày 29/07/2014.Trong đó tiêu biểu có:

1. CV số 2785/TCT – CS ngày 23 tháng 07 năm 2014 về việc giới thiệu nội dung mới của Thông tư số 78/2014/TT-BTC về thuế TNDN.
Công văn nêu 18 nội dung của Thông tư số 78/2014/TT-BTC có sự sửa đổi, bổ sung mới so với nội dung hướng dẫn trước đây của Bộ Tài chính về thuế TNDN. Cụ thể:
1. Bổ sung một số đối tượng có hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ có thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp được nộp thuế TNDN tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hoá dịch vụ.
2. Bổ sung hướng dẫn việc bù trừ lỗ từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản đối với lãi của hoạt động kinh doanh khác
3. Bổ sung hướng dẫn xác định doanh thu tính thuế đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ mà khách hàng trả tiền trước cho nhiều năm.
4. Sửa đổi thời điểm xác định doanh thu tính đối với hoạt động vận tải hàng không.
5. Sửa đổi một số nội dung hướng dẫn việc xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế trong một số trường hợp cụ thể.
6. Bổ sung thêm 1 điều kiện xác định khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế quy định tại khoản 1c Điều 6, cụ thể như sau:
– Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ (bao gồm hóa đơn giá trị gia tăng và hóa đơn bán hàng) từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.
Tại công văn này, TCT cũng hướng dẫn thêm: – Đối với các hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ đã thanh toán bằng tiền mặt phát sinh trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành (trước ngày 2/8/2014) thì không phải điều chỉnh lại theo quy định tại Điểm này.
7. Sửa đổi, bổ sung hướng dẫn một số khoản chi được trừ, không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế quy định khoản 2 điều 6.
8. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung hướng dẫn về các khoản thu nhập khác quy định tại Điều 7.
9. Bổ sung một số hướng dẫn về thu nhập miễn thuế quy định tại Điều 8.
10. Về việc xác định lỗ và chuyển lỗ quy định tại điều 9. Xác định rõ: Lỗ phát sinh trong kỳ tính thuế là số chênh lệch âm về thu nhập tính thuế chưa bao gồm các khoản lỗ được kết chuyển từ các năm trước chuyển sang.
11. Bổ sung quy định trích lập quỹ đối với doanh nghiệp Nhà nước quy định tại khoản 1 Điều 10
12. Hướng dẫn cụ thể thêm về Thuế suất thuế TNDN quy định tại Điều 11.
13. Bổ sung một số hướng dẫn về thuế TNDN từ chuyển nhượng vốn quy định tại Điều 14.
14. Bổ sung quy định tính vào chi phí được trừ đối với chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới khi bắt đầu chào bán vào năm phát sinh doanh thu thu tiền theo tiến độ tại khoản 1 điều 15.
15. Bổ sung hướng dẫn về điều kiện áp dụng ưu đãi thuế TNDN quy định tại Điều 18.
16. Bổ sung hướng dẫn về thuế suất ưu đãi quy định tại Điều 19.
17. Bổ sung hướng dẫn về ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế quy định tại Điều 20.
18. các hướng dẫn về Hiệu lực thi hành
2. CV số 2646/TCT-KK ngày 14 tháng 07 năm 2014 về việc hoàn thuế giá trị gia tăng
Trường hợp Công ty cổ phần dầu khí Hải Âu (Công ty) trụ sở tại TP Hồ Chí Minh thực hiện điều chuyển tài sản cho Chi nhánh Công ty cổ phần dầu khí Hải Âu (Chi nhánh) tại tỉnh Hậu Giang là đơn vị hạch toán phụ thuộc thì Công ty phải có lệnh điều chuyển kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản và không phải xuất hoá đơn.
Trường hợp Công ty đã xuất hoá đơn GTGT điều chuyển tài sản cho Chi nhánh tại tỉnh Hậu Giang thì Công ty và Chi nhánh lập biên bản thu hồi hoá đơn đã lập; trên cơ sở biên bản đã lập, Công ty thực hiện điều chỉnh giảm số thuế GTGT đầu ra, Chi nhánh điều chỉnh giảm số thuế GTGT đã kê khai, khấu trừ.
3. Cv số 2647/TCT-KK ngày 14 tháng 7 năm 2014 về việc khôi phục mã số thuế của tổ chức kinh doanh tạm ngừng hoạt động
Tổng cục Thuế đồng ý khôi phục lại mã số thuế của Cty Cp thương nghiệp Hòa An và Hợp tác xã Cộng Lực. Trường hợp của Hợp tác xã Cộng Lực đã tạm ngừng kinh doanh quá thời gian quy định. Vì vậy, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Cao Bằng phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng kiểm tra, xử lý đối với việc tạm ngừng kinh doanh của Hợp tác xã Cộng Lực theo đúng quy định của pháp luật.
4. Cv số 2665/TCT-KK ngày 15 tháng 07 năm 2014 về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng ủy thác xuất khẩu
Trường hợp hồ sơ đề nghị hoàn thuế của Công ty TNHH Thuỷ sản Changhua Kiên Giang Việt Nam, nếu Công ty đáp ứng đủ điều kiện về thủ tục hồ sơ theo quy định tại Điểm 1.3(c) Mục III Phần B và Điểm 1 Phần C Thông tư số 129/2008/TT-BTC và Khoản 1 Điều 42 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính, hoá đơn xuất đúng thực tế, đúng thời điểm giao hàng thì Công ty được hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng hoá thực tế uỷ thác xuất khẩu.
5. Cv số 2698 /TCT-KK ngày 17 tháng 07 năm 2014 về việc kê khai, quyết toán thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản
Việc kê khai quyết toán thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản phát sinh trước năm 2014 được thực hiện như sau:
– Chỉ tiêu [17] “Thuế TNDN đã tạm nộp kê khai theo tiến độ” trên Phụ lục 03-5 được tổng hợp từ chỉ tiêu [39] – “Thuế TNDN bổ sung kê khai kỳ này” và chỉ tiêu [44]- “Thuế TNDN tạm nộp” của doanh thu thu tiền của khách hàng mà đã xác định được chi phí tương ứng với doanh thu trên tờ khai 02/TNDN.
– Chỉ tiêu [D] – “Thuế TNDN từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản còn phải nộp sau trừ thuế TNDN đã nộp ở địa phương khác” trên tờ khai 03/TNDN được tổng hợp từ chỉ tiêu [18]- “Thuế TNDN còn phải nộp” trên phụ lục 03-5/TNDN.
Việc quyết toán thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản phát sinh từ năm 2014 được thực hiện theo thông tư số 156/2013/TT-BTC và các văn bản hướng dẫn thi hành.
6. Cv số 2703/TCT-TNCN ngày 17 tháng 07 năm 2014 về việc thuế TNCN đối với chuyển nhượng chứng khoán trong công ty cổ phần
Từ ngày 01/7/2013 có thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần thì thu nhập đó được xác định là thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán.
Khi chuyển nhượng chứng khoán, tạm nộp thuế theo thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần. Trường hợp đã nộp 0,1% trên giá chuyển nhượng chứng khoán mà không có yêu cầu xác định lại thuế suất 20% trên thực lãi thì không phải quyết toán.
7. Cv số 2727/TCT-DNL ngày 18 tháng 07 năm 2014 về việc kê khai, khấu trừ thuế GTGT
Trường hợp công trình Trung tâm thương mại và Khách sạn GERUCO đã được nghiệm thu hoàn thành bàn giao giữa 2 bên và đưa vào sử dụng ngày 29/12/2010 thì bên nhận thầu phải lập hóa đơn GTGT đối với giá trị công trình đã nghiệm thu nêu trên vào ngày nghiệm thu, bàn giao công trình. Việc lập hóa đơn GTGT sau thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình cần kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế, xử lý vi phạm hành chính về hóa đơn đối với hành vi vi phạm về lập hóa đơn GTGT không đúng thời điểm nghiệm thu bàn giao công trình. Các hóa đơn xuất nêu trên sau khi xử phạt nếu đảm bảo khớp đúng, đủ các điều kiện về khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định của pháp luật thuế được kê khai khấu trừ thuế GTGT theo quy định.
8. CV số 2728/TCT-DNL ngày 18 tháng 07 năm 2014 về việc thực hiện quy định về hóa đơn.
Trường hợp VNPT Đắk Nông thực hiện thay thế Liên 1 hóa đơn bằng Bảng kê chi tiết số hóa đơn thực tế đã lập theo hướng dẫn tại công văn số 3909/TCT-DNL ngày 31/10/2011 thì Liên 2 hóa đơn có nội dung phải khớp đúng với dữ liêu được lưu trữ trên Bảng kê chi tiết hóa đơn thực tế đã lập. Trường hợp VNPT Đắk Nông lập Liên 2 (viết bằng tay) có nội dung trên Liên 2 hóa đơn không khớp với dữ liệu đã lập trên Bảng kê thì bị xử phạt vi phạm hành chính về sử dụng hóa đơn theo quy định

9. Cv số 2729/TCT-KK ngày 18 tháng 07 năm 2014 về việc hướng dẫn hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) hàng nhập khẩu.
Nếu máy móc thiết bị nhập khẩu của Công ty dùng cho sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT nhưng không đảm bảo chất lượng tái xuất khẩu trả lại nhà cung cấp nước ngoài thì không được khấu trừ thuế GTGT. Số thuế GTGT đã nộp khâu nhập khẩu của nguyên vật liệu hoặc máy móc, thiết bị, tài sản cố định khâu nhập khẩu đã tái xuất là số thuế GTGT nộp thừa khâu nhập khẩu.
10. CV số 2746/TCT-KK ngày 21 tháng 7 năm 2014 về việc điều kiện thanh toán qua ngân hàng để khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng hóa xuất khẩu
Trường hợp doanh nghiệp tư nhân Nam Phương ký hợp đồng xuất khẩu hàng hóa với CIMENTIA TRADING AG, trong đó có ghi điều khoản thanh toán bằng thư tín dụng chuyển khoản không hủy ngang và hai bên đều chỉ định Công ty TNHH dịch vụ thương mại Lan Hương (không phải là văn phòng đại diện tại Việt Nam) là đại diện đàm phán và thanh toán, trên Phiếu báo Có của Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội – Chi nhánh Ninh Bình có ghi tên đơn vị trả là Doanh nghiệp tư nhân Nam Phương thì việc thanh toán như trên không đáp ứng quy định về điều kiện thanh toán qua ngân hàng để khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng hóa xuất khẩu theo quy định tại Khoản 3 Điều 16 Thông tư 06/2012/TT-BTC
11. CV số 2752/TCT-KK ngày 21 tháng 7 năm 2014 về việc hoàn thuế GTGT
Trường hợp công trình xây dựng khách sạn Huỳnh Đức xây trên đất mượn, Công ty TNHH MTV khách sạn Huỳnh Đức không đăng ký quyền sở hữu đối với tài sản xây dựng trên đất mượn thì công ty không được hoàn thuế GTGT đầu vào liên quan đến việc xây dựng khách sạn Huỳnh Đức.
12. CV số 2775/TCT-TNCN về việc quyết toán thuế TNCN đối với hộ khoán sử dụng hóa đơn
Đối với hộ nộp thuế khoán chỉ có một nguồn thu nhập từ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán nếu có nhu cầu quyết toán thuế TNCN thì đăng ký sử dụng hóa đơn quyển để thuận lợi khi quyết toán.
13. Cv số 2777/TCT-CS ngày 22 tháng 07 năm 2014 về việc chi trả lương của doanh nghiệp bị thiệt hại
Khoản tiền hỗ trợ người lao động phải ngừng việc được hạch toán vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập của doanh nghiệp.

Nguồn: Tổng Cục Thuế