Phần mềm kế toán  MISA Mimosa.NET 2014

MISA Mimosa.NET 2014

MISA Mimosa.NET là phần mềm kế toán giúp đơn vị hành chính sự nghiệp thực hiện các nghiệp vụ: Kho bạc, Tiền mặt, Tiền gửi, Vật tư hàng hóa, Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ, Tiền lương, Mua hàng, Bán hàng, Thuế, Tổng hợp.

Mimosa_2012_Tong_quan

Phân hệ kho bạc

 • Nhận dự toán ngân sách theo từng Nguồn – Chương – Loại khoản – Nhóm mục, từng chương trình mục tiêu, dự án.
 • Rút dự toán khi chưa nhận dự toán hoặc khi đã được cấp dự toán theo nhiều hình thức: Tiền mặt, Tiền gửi, Chuyển khoản.
 • Điều chỉnh dự toán từ nhóm mục chi này sang nhóm mục chi khác.
 • Tự động lập bảng kê chứng từ thanh toán kho bạc và giấy đề nghị thanh toán tạm ứng.
 • Đáp ứng các nghiệp vụ liên quan đến cam kết chi theo thông tư 113/2008/TT-BTC hướng dẫn quản lý và kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước
 • Ngoài ra, đơn vị có thể theo dõi số chi chưa được duyệt năm trước và được thanh toán trong năm nay.
 • Đối chiếu dự toán giao, rút và chi theo tài khoản ngân hàng, kho bạc, chương trình mục tiêu.
 • Đáp ứng mẫu biểu kho bạc theo Quyết định 759/QĐ-BTC, Thông tư 08/2013/TT-BTC
 • Cập nhật thông tư 61/2014TT-BTC để cập nhật 3 mẫu: Mẫu số 01-SDKP/ĐVDT , mẫu số 02-SDKP/ĐVDT, và mẫu số 05-ĐCSDTK/KBNN: Bảng xác nhận số dư tài khoản tiền gửi tại KBNN

MimosaNET_anh_Kho bac

Phận hệ tiền mặt

 • Đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ thu tiền, chi tiền mặt của đơn vị.
 • In Phiếu thu, Phiếu chi loại 1 dòng chứng từ hoặc nhiều dòng chứng từ, theo khổ giấy (A4, A5), theo loại giấy (cuộn, thông thường)
 • Xem nhanh số dư tài khoản tiền mặt khi đang lập Phiếu thu/Phiếu chi
 • Theo dõi được tiền mặt theo từng loại quỹ khác nhau. Ví dụ: tiền mặt ngân sách, tiền mặt nguồn thu sự nghiệp,…
 • Cảnh báo chi quá số tồn giúp kế toán kiểm soát việc xuất quỹ âm
 • Xem ngay Sổ quỹ tiền mặt/ Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt sau mỗi giao dịch

MimosaNET_anh_Tien_mat

Phân hệ tiền gửi

 • Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ thu, chi, chuyển tiền nội bộ tiền gửi của đơn vị.
 • Theo dõi tiền gửi theo từng loại quỹ tại từng tài khoản ngân hàng, Kho bạc.
 • Đối chiếu sổ chi tiết tiền gửi với sổ phụ của ngân hàng để phát hiện chênh lệch
 • Theo dõi chặt chẽ tiền đang chuyển.In Ủy nhiệm chi, Sổ tiền gửi, Sổ chi tiết tiền gửi,…

MimosaNET_anh_Tien_gui

Phân hệ công cụ dụng cụ

 • Theo dõi CCDC đến từng bộ phận sử dụng, loại CCDC
 • Theo dõi việc điều chuyển CCDC từ bộ phận này sang bộ phận khác.
 • Ghi giảm số lượng hoặc toàn bộ giá trị CCDC khi hỏng hoặc mất.
 • Xem ngay Sổ theo dõi CCDC tại nơi sử dụng, Báo cáo tình hình tăng giảm CCDC

MimosaNET_anh_Vat_tu

Phân hệ tài sản cố định

 • Theo dõi TSCĐ theo loại, bộ phận sử dụng, nguồn hình thành và TSCĐ thanh toán qua nhiều năm.
 • Đáp ứng nghiệp vụ tăng tài sản bằng hình thức tự mua sắm hoặc nhận tài sản bằng hiện vật.
 • Tự động ghi giảm Nguyên giá, Giá trị còn lại, Hao mòn lũy kế của tài sản khi lập chứng từ ghi giảm tài sản.
 • Đánh giá lại tài sản khi nâng cấp, sửa chữa lớn, đánh giá lại.
 • Điều chuyển, thanh lý, kiểm kê TSCĐ
 • Tự động tính hao mòn, khấu hao TSCĐ theo tháng, quý
 • Cung cấp đầy đủ Sổ tài sản, Báo cáo tình hình tăng giảm tài sản

MimosaNET_anh_TSCD

Phân hệ tiền lương

 • Tính lương theo hệ số, ngạch bậc, các khoản phụ cấp, lương truy lĩnh, thu nhập khác và các khoản trích nộp theo lương cho từng cán bộ.
 • Tự động hạch toán chi phí lương theo nhiều nguồn, mục lục ngân sách
 • In Giấy rút dự toán ngân sách để chuyển khoản lương và nộp các khoản bảo hiểm, công đoàn.
 • Thanh toán lương qua nhiều hình thức: Chuyển khoản, Tiền mặt
 • Định kỳ, nộp thuế, bảo hiểm, kinh phí công đoàn
 • Hỗ trợ đơn vị tạm tính và quyết toán thuế TNCN.

MimosaNET_anh_Tien_luong

Phân hệ vật tư hàng hoá

 • Quản lý nhập, xuất, tồn theo từng kho và tổng hợp tất cả các kho.
 • Đáp ứng các phương pháp tính giá xuất kho: Nhập trước xuất trước, Bình quân gia quyền, Thực tế đích danh.
 • Giải quyết tốt các vấn đề điều chuyển kho nội bộ, điều chỉnh kho.
 • Đặc biệt, cho phép quản lý, cấp phát, thanh quyết toán vật tư, thiết bị theo từng chương trình mục tiêu, dự án.
 • In Báo cáo tồn kho: Quản lý nhập xuất tồn theo từng kho, tổng hợp tất cả các kho,…

Phân hệ mua hàng

 • Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ mua hàng: Mua hàng trả tiền ngay, mua hàng chưa thanh toán, thanh toán các khoản nợ chưa trả cho nhà cung cấp.
 • Đặc biệt, tự động tính thuế GTGT cho từng hóa đơn mua hàng.
 • Nhiều báo cáo phân tích: Tình hình mua hàng theo mặt hàng, mua hàng theo nhà cung cấp, công nợ phải trả,…MimosaNET_anh_Mua hang

Phân hệ bán hàng

 • Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ bán hàng: Bán hàng thu tiền ngay, bán hàng chưa thu tiền, thu nợ của khách hàng.
 • Đặc biệt, tuân thủ Thông tư 64/2013/TT-BTC Quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ. Đơn vị có thể in hóa đơn (tự in hoặc đặt in) trực tiếp từ phần mềm.
 • Nhiều báo cáo phân tích: Tình hình bán hàng theo mặt hàng, bán hàng theo khách hàng, công nợ phải thu, bảng kê bán hàng,….

MimosaNET_anh_Ban_hang

Công nợ

 • Theo dõi công nợ phải thu chi tiết theo từng hóa đơn, từng khách hàng
 • Theo dõi công nợ phải trả chi tiết theo từng hóa đơn, từng nhà cung cấp.
 • Theo dõi chặt chẽ tình hình công nợ tạm ứng của cán bộ trong đơn vị.

Phân hệ thuế

 • Tự động lập các Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào, bán ra và Tờ khai thuế GTGT để kê khai thuế GTGT.
 • Tự động thực hiện khấu trừ thuế GTGT được khấu trừ với Thuế GTGT đầu ra
 • Hạch toán bút toán cho các chứng từ nộp thuế
 • Đặc biệt, Xuất khẩu Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào, bán ra để nhập khẩu vào hệ thống HTKK của Tổng cục thuế.

MimosaNET_anh_Thue

Số cái báo cáo

 • Cung cấp đầy đủ các báo cáo tài chính theo quy định: B01-H Bảng cân đối tài khoản, B02-H Bảng tổng hợp tình hình khinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng,…..
 • Cho phép in các báo cáo sự nghiệp: B03-H Báo cáo thu, chi hoạt động sự nghiệp và hoạt động sản xuất kinh doanh,…
 • Đầy đủ các Sổ sách kế toán theo các hình thức: Chứng từ ghi sổ, Nhật ký chung, Nhật ký sổ cái.
 • Hỗ trợ nhiều báo cáo quản trị, biểu đồ thống kê về kinh phí theo từng nguồn, tồn quỹ tiền mặt, tiền gửi, công nợ khách hàng, nhân viên,…giúp lãnh đạo dễ dàng nắm bắt.
 • Các báo cáo nhanh về tình hình nhập xuất tồn vật tư hàng hóa, công cụ dụng cụ, công nợ phải thu, phải trả, …..
 • Người dùng có thể sửa mẫu báo cáo, kết xuất báo cáo ra Excel, Word, PDF, HTML, ảnh,…

Phân hệ sổ cái

 • Lập được các chứng từ nghiệp vụ khác, Chứng từ ghi sổ, Bảng tổng hợp chứng từ cùng loại.
 • Tự động hạch toán các bút toán kết chuyển số dư cuối năm và quyết toán số dư đầu năm.
 • Tự động kết chuyển chênh lệch thu chi hoạt động sản xuất kinh doanh, cung ứng dịch vụ.
 • Thực hiện việc khóa sổ kế toán cuối kỳ để số liệu, báo cáo không bị thay đổi, chênh lệch.

MimosaNET_anh_So caiXem thêm : Phần mềm kế toán Fast