Các tính năng chính của phần mềm kế toán Fast

Fast phần mềm kế toán cho các doanh nghiệp có quy mô vừa và lớn với nhiều tính năng nổi bật.

Phù hợp chế độ tài chính, kế toán và thuế
 • Fast Financial phù hợp với chế độ tài chính, kế toán và thuế hiện hành.
 • Hỗ trợ kết xuất dữ liệu báo cáo thuế, báo cáo tài chính sang phần mềm hỗ trợ kê khai thuế của Tổng Cục thuế để in theo mã vạch.
Quản lý vốn bằng tiền
 • Theo dõi các khoản tạm ứng, cho vay, đi vay chi tiết như là hóa đơn. Các phiếu nhập liệu như phiếu thu, phiếu chi, giấy báo nợ, giấy báo có khi lưu chương trình sẽ chuyển vào các hồ sơ thanh toán phải thu, phải trả giống như bên quản lý hóa đơn. Các khoản này được theo dõi thanh toán, phân bổ chi tiết để lên các báo cáo quản trị công nợ, báo cáo phân tích về tuổi nợ, báo cáo cảnh báo theo hạn thanh toán…
 • Fast Financial còn cho phép theo dõi từng khế ước vay với các báo cáo như: Bảng kê tính lãi chi tiết theo từng khế ước, Báo cáo chi tiết tình hình tiền vay, Báo cáo tổng hợp tình hình tiền vay, Báo cáo theo dõi thời gian thanh toán các khoản vay…
Quản lý công nợ
 • Fast Financial giải quyết một cách đầy đủ nhất các nghiệp vụ kế toán phát sinh trong thực tế tại doanh nghiệp. Tuân thủ triệt để các nguyên tắc, phương pháp kế toán theo đúng qui định trong chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành.
 • Fast Financial cho phép quản lý công nợ chi tiết đến từng khách hàng/nhà cung cấp, từng hóa đơn phải thu/phải trả và từng hợp đồng mua/bán. Việc phân bổ số tiền thanh toán cho các hóa đơn có thể thực hiện tự động theo ngày hoá đơn, theo hạn thanh toán hoặc trực tiếp cho từng hoá đơn. Cho phép xử lý giảm trừ công nợ chi tiết theo hóa đơn trong các trường hợp hàng bán bị trả lại, giảm giá, chênh lệch tỷ giá, tạm ứng trước tiền hàng và các khoản giảm trừ khác. Cho phép theo dõi chi tiết công nợ cho từng khoản vay mượn, từng lần tạm ứng…
 • Nghiệp vụ thanh toán bù trừ và phân bổ công nợ được mở rộng để đáp ứng trong nhiều trường hợp thực tế, qua đó giải quyết được nhiều bài toán nghiệp vụ theo dõi công nợ tại các doanh nghiệp hiện nay.
 • Fast Financial được phát triển thêm báo cáo cảnh báo hóa đơn đến hạn thanh toán trong hệ báo cáo tuổi nợ vốn đã là một thế mạnh của dòng sản phẩm kế toán.
Quản lý hàng tồn kho
 • Fast Financial cho phép tính giá hàng tồn kho theo nhiều phương pháp khác nhau: nhập trước – xuất trước, trung bình tháng, trung bình di động, đích danh. Có nhiều màn hình nhập liệu cho các nghiệp vụ đặc thù như nhập mua trong nước, nhập khẩu, nhập chi phí, nhập xuất thẳng, hàng bán bị trả lại, xuất trả nhà cung cấp, xuất điều chuyển kho…
 • Fast Financial cho phép theo dõi và quản lý hàng tồn kho theo nhiều đơn vị tính, theo lô , theo vị trí trong kho.
 • Chức năng hiện tồn kho tức thời trên màn hình nhập liệu, cùng với hệ thống cảnh báo khi xuất làm âm kho, hoặc nhập/xuất làm vượt định mức tồn kho tối đa, tối thiểu sẽ giúp người dùng kiểm soát tốt tình hình nhập, xuất, tồn kho.
Quản lý TSCĐ, CCLĐ
 • Phân hệ quản lý TSCĐ, CCLĐ trong Fast Financial cho phép theo dõi TSCĐ, CCLĐ theo nhiều nguồn vốn khác nhau, theo dõi việc tăng giảm giá trị của một tài sản, theo dõi việc luân chuyển tài sản giữa các bộ phận sử dụng…
 • Fast Financial tính khấu hao tài sản theo 3 phương pháp: đường thẳng, sản lượng, số dư giảm dần có điều chỉnh. Chương trình cung cấp rất nhiều các báo cáo về kiểm kê, báo cáo về tình hình tăng giảm và báo cáo về khấu hao, phân bổ khấu hao TSCĐ, CCLĐ.
 • Cho phép tạo tự động bút toán hạch toán phân bổ khấu hao TSCĐ, phân bổ khấu hao tài sản theo nhiều tài khoản chi phí, nhiều vụ việc…
Tính giá thành sản phẩm
 • Fast Financial cung cấp các chương trình tính giá thành cho các công trình xây lắp, sản phẩm sản xuất liên tục và sản phẩm sản xuất theo đơn hàng. Sản phẩm có thể được sản xuất qua một công đoạn hoặc nhiều công đoạn.
 • Các chi phí phát sinh có thể được tập hợp trực tiếp theo đối tượng giá thành (tức chỉ rõ cho phân xưởng, công đoạn, đơn hàng, sản phẩm cụ thể); tập hợp chung cho phân xưởng, công đoạn, đơn hàng; hoặc tập hợp chung cho nhiều phân xưởng, công đoạn, đơn hàng hay chỉ một vài sản phẩm đặc thù nào đó…
 • Cho phép phân bổ chi phí tập hợp chung theo nhiều tiêu thức khác nhau: theo định mức nguyên vật liệu, theo hệ số lương, dựa vào yếu tố chi phí khác, theo số lượng sản phẩm nhập kho, số lượng sản phẩm sản xuất chi tiết theo loại yếu tố chi phí.
 • Chi phí dở dang cuối kỳ được xác định cụ thể cho từng yếu tố chi phí. Các phương pháp tính chi phí dở dang cuối kỳ có thể là: phương pháp NVL trực tiếp, phương pháp ước lượng sản phẩm hoàn thành tương đương, phương pháp 50% chi phí chế biến, phương pháp kiểm kê nguyên vật liệu trực tiếp theo đối tượng tính giá thành.
 • Các chi phí làm giảm giá thành được giải quyết một cách triệt để trong quá trình tính toán.
 • Chức năng điều chỉnh giá thành linh hoạt, đồng bộ. Điều chỉnh về số lượng và giá trị, chi tiết theo yếu tố chi phí, theo từng nguyên vật liệu. Việc điều chỉnh trên nhằm đảm bảo số liệu khớp đúng giữa hệ thống báo cáo quản trị giá thành và báo cáo trên tài khoản kế toán.
 • Chương trình hỗ trợ rất nhiều tiện ích nhằm phát hiện các sai sót xảy ra trong quá trình nhập liệu, giúp kiểm soát tối ưu kết quả xử lý, tính toán cuối kỳ.
 • Hệ thống báo cáo giá thành đa dạng, phục vụ tốt nhu cầu quản trị, phân tích, kiểm tra, kiểm soát số liệu.
Quản trị chi phí
 • Chương trình cho phép lập dự toán chi phí và theo dõi tình hình thực hiện dự toán chi tiết theo từng bộ phận, phòng ban và nội dung chi phí.
 • Hệ thống báo cáo phân tích chi phí đa dạng, xoay theo nhiều đối tượng như: tài khoản, bộ phận, mã phí, mã đơn vị trực thuộc. Báo cáo lên số liệu phát sinh cho từng kỳ, hoặc nhiều kỳ, so sánh chi phí cùng kỳ năm trước. Tuỳ chọn báo cáo thể hiện dữ liệu dạng bảng, hoặc dạng độ thị với nhiều kiểu khác nhau.
Quản lý số liệu đa tiền tệ
 • Fast Financial cho phép quản lý đa tiền tệ. Mọi giao dịch đều có thể nhập và lưu theo đồng tiền giao dịch và được quy đổi về đồng tiền hạch toán. Cho phép người sử dụng lựa chọn cách tính tỷ giá ghi sổ theo phương pháp nhập trước xuất trước, trung bình tháng, trung bình di động, đích danh hoặc tỷ giá giao dịch. Khi thanh toán chương trình tự động tính tỷ giá ghi sổ và tạo bút toán chênh lệch tỷ giá. Cuối kỳ chương trình có chức năng tính lại tỷ giá ghi sổ của từng tài khoản, từng khách hàng/nhà cung cấp và tự động tạo lại các bút toán chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ. Chương trình cũng cho phép quy đổi về đồng tiền theo dõi công nợ trong trường hợp thanh toán bằng đồng tiền hạch toán (VNĐ). Các báo cáo có thể được in ra theo đồng tiền hạch toán hoặc theo nguyên tệ và đồng tiền hạch toán.
Quản lý số liệu liên năm
 • Fast Financial cho phép quản lý số liệu liên năm. Người sử dụng có thể lên các báo cáo công nợ, các báo cáo liên quan đến các hợp đồng, công trình xây dựng… của nhiều năm mà không phải in riêng từng năm rồi sau đó ghép các báo cáo lại với nhau.
 • Báo cáo phân tích số liệu của nhiều kỳ khác nhau
 • Fast Financial cung cấp một loạt các báo cáo phân tích số liệu của nhiều kỳ hạch toán kinh doanh khác nhau trên một bảng nhiều cột. Số liệu của mỗi kỳ được in ra ở một cột riêng. Người sử dụng có thể lựa chọn so sánh kỳ báo cáo là ngày, tuần, tháng, quý, năm và số kỳ so sánh là tùy ý. Có các báo cáo so sánh giữa các kỳ kế tiếp và cùng kỳ nhưng so sánh giữa các năm.
Quản lý số liệu của nhiều đơn vị cơ sở
 • Fast Financial cho phép quản lý số liệu của nhiều đơn vị cơ sở; cho phép lên báo cáo của từng đơn vị cơ sở hoặc của toàn (tổng) công ty. Số liệu có thể được nhập ở nhiều nơi và chuyển về công ty mẹ.
Đa tác vụ
 • Fast Financial với tính chất đa tác vụ, giúp kế toán viên vận hành được nhiều màn hình nghiệp vụ tại 1 thời điểm. Có thể xem báo cáo ngay khi đang nhập chứng từ. Cho phép lọc tìm số liệu theo bất kỳ thông tin nhập liệu nào, có thể tìm kiếm theo tên hoặc theo mã.
 • Cho phép xem phiếu nhập khi vào phiếu xuất để tra cứu giá.
 • Cho phép lưu và in chứng từ nhưng chưa bắt buộc chuyển vào sổ cái; việc chuyển số liệu vào sổ cái có thể thực hiện sau đó.
 • Cho phép tìm đa dạng hơn, lọc theo nhiều thông tin hơn trong khi lọc chứng từ.
Tự động hóa xử lý số liệu
 • Fast Financial tự động phân bổ chi phí mua hàng theo nhiều tiêu thức khác nhau; tự động gán giá bán tùy theo mặt hàng và khách hàng; tự động tính giá xuất kho theo nhiều phương pháp; tập hợp số liệu và tạo các bút toán kết chuyển, phân bổ tự động cuối kỳ; tự động tính tỷ giá ghi sổ và tạo chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ theo nhiều phương pháp; tự động đánh giá và tạo chênh lệch tỷ giá các khoản mục có gốc ngoại tệ vào cuối mỗi niên độ kế toán; tự động tính và tạo bút toán phân bổ khấu hao tài sản cố định, phân bổ công cụ lao động; tự động kiểm tra và xử lý các sai sót trong quá trình nhập liệu (hạch toán sai, cúp điện, rớt mạng,…)…
Kỹ thuật Drill-Down
 • Với kỹ thuật Drill-Down (quản trị ngược), Fast Financial cho phép người sử dụng khi đang xem báo cáo tổng hợp có thể xem được chi tiết các chứng từ phát sinh tạo ra số liệu đó, cũng như có thể truy ngược về chứng từ gốc để xem, hoặc điều chỉnh nếu cần. Kỹ thuật này rất thuận tiện cho cán bộ quản lý sử dụng chương trình khi xem số liệu báo cáo và tiện lợi cho kế toán viên và kế toán tổng hợp khi muốn kiểm tra và đối chiếu số liệu.
Tùy chọn tốc độ báo cáo
 • Với thiết kế hỗ trợ tổng hợp số liệu định kỳ, Fast Financial giúp tốc độ lập báo cáo nhanh hơn.
 • Tiện ích khi xem báo cáo
 • Fast Financial cho phép lọc tìm số liệu theo bất kỳ thông tin nhập liệu nào; có thể tìm kiếm theo tên hoặc theo mã. tìm trên số liệu đã lọc ra hoặc tìm trên toàn bộ số liệu gốc. Có thay đổi kiểu xem và nhóm số liệu theo nhiều chiều khác nhau mà không phải lên báo cáo lại; cho phép sắp xếp số liệu tăng dần hoặc giảm dần theo trường bất kỳ.
 • Cho phép xem dưới dạng đồ thị các báo cáo với nhiều cột số liệu. Cho phép sửa chứng từ khi đang xem báo cáo.
 • Kết xuất ra EXCEL và gửi e-Mail kết quả báo cáo
 • Fast Financial cho phép kết xuất báo cáo ra bảng tính chỉ với một thao tác. Hỗ trợ gửi e-mail kết quả báo cáo ngay trong chương trình.
Tiện ích e-Mail với định dạng người dùng định nghĩa
 • Với khả năng kết nối dữ liệu qua chức năng mail-merge của MS Word, cho phép người dùng tự thiết kế nội dung e-mail gửi cho các đối tác.
 • Tiện ích cập nhật dữ liệu danh mục, số dư đầu kỳ từ tệp Excel
 • Chương trình cho phép cập nhật dữ liệu một số danh mục và số dư đầu kỳ từ tệp Excel được định nghĩa sẵn. Chức năng này hỗ trợ người dùng tiết kiệm thời gian khi lập các thông số ban đầu trong giai đoạn bắt đầu sử dụng chương trình.
Tiện ích tạo biểu tượng cho chứng từ in, báo cáo
 • Chương trình cho phép khai báo biểu tượng công ty để thể hiện trên các mẫu in chứng từ, báo cáo nếu doanh nghiệp có nhu cầu này.
Tính mềm dẻo
 • Fast Financial cho phép nhiều lựa chọn khác nhau nhằm đáp ứng các yêu cầu đặc thù của từng doanh nghiệp: lựa chọn hình thức ghi chép sổ sách kế toán, lựa chọn cách tính giá hàng tồn kho và tính tỷ giá ghi sổ đối với các đối tượng có gốc ngoại tệ (giá trung bình tháng, giá trung bình di động, giá đích danh, giá nhập trước xuất trước, giá giao dịch), có các trường thông tin tự do để người dùng tự định nghĩa sử dụng để quản lý theo các yêu cầu đặc thù…
Khả năng bảo mật
 • Fast Financial cho phép bảo mật bằng mật khẩu và phân quyền truy nhập chi tiết đến từng chức năng và công việc (đọc/sửa/xóa/tạo mới) trong chương trình cho từng người sử dụng. Ngoài ra chương trình còn cho phép phân quyền, giới hạn quyền theo nhóm người sử dụng nhằm giảm thiểu thời gian, thao tác cho cán bộ quản trị.
 • Chức năng phân quyền truy nhập theo mã đơn vị cơ sở cho người sử dụng hoặc nhóm người sử dụng nhằm nâng cao tính bảo mật dữ liệu giữa các đơn vị trong công ty. Trong trường hợp này, chương trình sẽ xét các quyền truy nhập theo mã đơn vị cơ sở trước khi xét các quyền trong phần phân quyền chi tiết cho người sử dụng, nhóm người sử dụng.
Khai báo chức năng khởi động cùng chương trình
 • Chương trình cho phép người dùng khai báo các chức năng cần thiết hiện ra ngay sau khi đăng nhập vào chương trình. Chức năng này giảm thiểu thời gian không cần thiết của kế toán viên khi bắt đầu làm việc với hệ thống. Đặc biệt có ý nghĩa đối với các báo cáo dạng cảnh báo công nợ như: báo cáo khế ước đến hạn trả, báo cáo hoá đơn bán hàng/mua hàng đến hạn thanh toán…
Giao diện
 • Giao diện và báo cáo theo 2 ngôn ngữ Việt và Anh. Fast Financial có giao diện và các báo cáo bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh.
 • Thể hiện giao diện chương trình theo các loại: dạng trình đơn (menu đổ xuống), hình cây (dễ dàng mạch lạc) và dạng quy trình (đồ họa thân thiện).
Môi trường làm việc
 • Fast Financial có thể chạy trên mạng nhiều người sử dụng hoặc máy đơn lẻ.

– See more at: http://fast.com.vn/phan-mem-ke-toan-fast-financial/tinh-nang-san-pham/15-cac-tinh-nang-chinh-giai-phap-fast-financial.html#sthash.fTch1iaS.dpuf

Xem thêm : Phần mềm kế toán Gama