GIỚI THIỆU CHUNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN
Phần mềm kế toán CNS Accounting được tích hợp trong Bộ giải pháp quản trị nguồn lực doanh nghiệp CNS.ERP được thiết kế theo mô hình tự động hoá các qui trình cơ bản của doanh nghiệp, từ tài chính đến sản xuất. Với mục tiêu tích hợp thông tin của tất cả các phòng ban trong công ty tạo ra hệ thống thông tin đồng bộ, thông suốt, chính xác và không dư thừa giúp cho doanh nghiệp tối ưu hóa về nhân sự, hiệu quả cao trong quản lý.thử.

CÁC PHÂN HỆ (MODULES) CHÍNH CỦA PHẦN MỀM

1. PHÂN HỆ KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN

Theo dõi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền vay, tiền thanh toán tạm ứng.
Phát hành và quản lý chứng từ thu, chi tiền mặt tại quỹ trên máy tính.
Theo dõi thu, chi, thanh toán và số dư tức thời của tiền mặt, tiền vay, tiền gửi ngân hàng (VNĐ và Ngoại tệ).
Theo dõi thanh toán thu, chi theo từng khách hàng, hợp đồng, khoản mục chi phí (mua, bán, tạm ứng).

2. PHÂN HỆ KẾ TOÁN CÔNG NỢ PHẢI TRẢ

Theo dõi mua hàng và công nợ phải trả nhà cung cấp.
Theo dõi nhập hàng hóa (vật tư) nội địa, nhập hàng đại lý, nhập hàng hóa (vật tư) nhập khẩu.
Theo dõi chi phí mua hàng, tự động phân bổ chi phí mua hàng cho từng măt hàng theo nhiều tiêu thức (giá trị, số lượng …).
Theo dõi công nợ phải trả theo từng đối tượng nhà cung cấp, mặt hàng, theo từng hóa đơn (Invoice), L/C, hợp đồng,…
Theo dõi tuổi nợ, hạn thanh toán với nhà cung cấp.

3. PHÂN HỆ KẾ TOÁN CÔNG NỢ PHẢI THU

Theo dõi bán hàng và công nợ phải thu khách hàng.
Theo dõi bán hàng nội địa, đại lý, xuất khẩu, Xuất ủy thác.
Theo dõi công nợ phải thu theo từng đối tượng khách hàng, mặt hàng, theo từng hóa đơn (Invoice), L/C, hợp đồng,…
Theo dõi tuổi nợ, hạn thanh toán của từng khách hàng, hóa đơn mua hàng.
Theo dõi doanh thu thu theo mặt hàng, nhóm mặt hàng, đối tượng công nợ, đại lý, tỉnh thành, khu vực

4. PHÂN HỆ KẾ TOÁN CÔNG NỢ PHẢI THU, PHẢI TRẢ KHÁC

Theo dõi thanh toán tạm ứng
Theo dõi bù trừ công nợ giữa các đối tượng
Theo dõi công nợ phải thu, phải trả nội bộ
Theo dõi công nợ từ các khoản phải thu, phải trả dịch vụ

5. PHÂN HỆ KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO

Quản lý vật tư, hàng hóa, thành phẩm theo dạng hình cây, nhiều cấp
Quản lý theo nhiều chủng loại nhóm hàng, mặt hàng, nhiều kho hàng.
Thep dõi phiếu xuất vật tư cho sản xuất, phiếu điều chuyển kho và xuất khác
Theo dõi nhập xuất thành phẩm, hàng hóa, vật tư.
Theo dõi nhập xuất tồn theo kho, mã hàng, đối tượng công nợ.
Tính giá vốn hàng xuất kho theo nhiều phương pháp: giá thực tế, giá đích danh, giá FIFO, giá trung bình (bình quân cuối kỳ hoặc bình quân di động).
Theo dõi giá vốn cả VNĐ và ngoại tệ.
Trong phân hệ này có thêm tính năng tự động lập bảng kê chứng từ thành phẩm, hàng hóa, vật tư theo nhiều điều kiện lọc khác nhau (ngày, tháng, tài khoản, đối tượng, kho, mã hàng, nhóm hàng…)

6. PHÂN HỆ KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Quản lý tài sản cố định theo nguồn vốn
Bộ phận sử dụng.
Tự động tính khấu hao tài sản cố định theo nguồn vốn.
Theo dõi tài sản cố định theo nhóm tài sản.
Theo dõi tăng giảm tài sản cố định (tăng do đánh giá lại, tăng do mua mới, giảm do thanh lý, nhượng bán …).
Quản lý tài sản cố định theo hình cây dễ dàng theo dõi

7. PHÂN HỆ KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Tự động tạo các bút toán định kỳ, các bút toán phân bổ và kết chuyển cuối kỳ.
Kết nối thống nhất số liệu từ tất cả các phân hệ trong phần mềm.
Lên sổ sách theo hình thức lựa chọn: Nhật ký chung, chứng từ ghi sổ, nhật ký chứng từ.
Cho phép khóa sổ kế toán theo tháng.
Tự động kiểm tra chứng từ sai trong quá trình nhập liệu.

8. PHÂN HỆ KẾ TOÁN GIÁ THÀNH.

Tập hợp chi phí sản xuất cho các tài khoản đầu 6 theo từng sản phẩm
Tự động kết chuyển chi phí từ tài khoản đầu 6 vào TK 154 theo nhiều tiêu thức (nguyên vật liệu trực tiếp, doanh thu, tiền lương, tỷ lệ theo kế hoạch…)
Tự động xác định sản phẩm dở dang theo từng yếu tố chi phí
Tự động tính giá thành sản phẩm và áp giá cho các phiếu nhập kho thành phẩm.
Có nhiều phương pháp tính giá…

9. PHÂN HỆ QUẢN TRỊ HỆ THỐNG

Phân quyền và quản trị hệ thống
Tạo môi trường làm việc cho năm mới
Chuyển số dư năm cũ sang năm mới
Chuyển số dư ngày 31/12 năm trước vào số dư ngày 01/01 năm sau

Ngoài ra phần mềm CNS có mô hình quản lý luồng công việc và luồng thông tin khoa học với mỗi phân hệ luôn có các chứng từ và các báo cáo tổng quát, chi tiết cụ thể theo từng đối tượng, hợp đồng, sản phẩm …
Phần mềm CNS còn có khả năng tự động tạo các bút toán định kỳ, các bút toán phân bổ và kết chuyển cuối kỳ….

Xem thêm : Phần mềm kế toán FTS