Phân biệt chênh lệch vĩnh viễn và chênh lệch tạm thời trong kế toán

Chênh lệch vĩnh viễn và chênh lệch tạm thời trong kế toán là sự chênh lệch giữa lợi nhuận kế toán và thu nhập chịu thuế TNDN phát sinh từ các khoản doanh thu và chi phí giữa kế toán tài chính và kế toán thuế.

Như vậy chúng ta cần hiểu sự khác nhau về cách nhận biết giữa chi phí ghi nhận theo thuế và chi phí ghi nhận theo chuẩn mực kế toán. Với vấn đề này hôm nay bài viết này sẽ được cập nhật và hiểu rõ hơn về bản chất của kế toán.

Theo  chuẩn mực VIỆT NAM số 17 hướng dẫn chi tiết về cơ sở để xá doanh nghiệp hiểu và ứng xử phù hợp nhất đối với các chênh lệch phát sinh giữa số liệ ghi nhận theo chính sách kế toán do doanh nghiệp lựa chọn và số liệu theo quy định của các chính sách thuế hiện hành.

Vậy trước hết chúng ta cần hiểu có mấy loại chênh lệch trong kế toán được quy định?
Các khoản chênh lệch  này được phân thành hai loại liên quan đó là chênh lệch vĩnh viễn và chênh lệch tạm thời.

Kế toán tài chính ghi nhận tất cả những doanh thu và chi phí theo nguyên tắc phù hợp. Trong khi đó, kế toán thuế ghi nhận doanh thu và chi phí theo quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trong kế toán, “chênh lệch vĩnh viễn” và “chênh lệch tạm thời” là hai cụm từ mô tả sự chênh lệch trong cách ghi nhận về doanh thu và chi phí giữa kế toán tài chính và kế toán thuế.

Chênh lệch thường xuyên (Chênh lệch vĩnh viễn):

Là các khoản chênh lệch phát sinh khi thực hiện quyết toán thuế, cơ quan thuế oại hoàn toán ra khỏi doanh thu/ chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế trong kỳ căn cứ theo luật và các chính sách thuế hiện hành.

Ví dụ chênh lệnh vĩnh viễn do:
– Khoản chi phí quảng cáo , tiếp thị vượt mức khống  chế 10% tổng chi phí trong kỳ;

– Khoản chi phí không có hóa đơn, chứng từ hợp lý, hợp lệ chứng minhh;

– Các khoản tổn thất tài sản,

– Các khoản chênh lệch vĩnh viễn không thuộc đối tượng điều chỉnh của VAS17

Ví dụ: Chi phí không được chấp nhận cho mục đích tính thuế

• Tiền phạt vi phạm hành chính, vi phạm thuế

• Lãi tiền vay của cá nhân quá tỷ lệ khống chế quy định;

• Chi phí khác (Biếu, tặng, Tiếp khách, Khuyến mại…) vượt quá tỷ lệ quy định.

• Chi phí không có hóa đơn tài chính, chi phí lãi vay tương ứng với phần vốn góp chưa đủ …
Chênh lệch tạm thời.

Chênh lệch tạm thời là chênh lệch phát sinh do sự khác biệt về thời điểm doanh nghiệp ghi nhận thu nhập hoặc chi phí và thời điểm pháp luật về thuế quy định tính thu nhập chịu thuế hoặc chi phí được khấu trừ khỏi thu nhập chịu thuế.

Có hai loại chênh lệch tạm thời, đó là:
+ Chênh lệch tạm thời phải chịu thuế TNDN:

là các khoản chênh lệch tạm thời làm phát sinh thu nhập chịu thuế khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN trong tương lai khi mà giá trị ghi sổ của các khoản mục Tài sản hoặc Nợ phải trả liên quan được thu hồi hay được thanh toán
+ Chênh lệch tạm thời được khấu trừ:

là các khoản chênh lệch tạm thời làm phát sinh các khoản được khấu trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN trong tương lai khi mà giá trị ghi sổ của các khoản mục Tài sản hoặc Nợ phải trả được thu hồi hay được thanh toán.

Ngoài ra chúng ta cần tìm hiểu thêm giữa lợi nhuận kế toán và thu nhập chịu thuế thu nhập thu nhập doanh nghiệp

Lợi nhuận kế toán  = Doanh thu và thu nhập khác theo quy định của kế toán –  Chi phí theo quy định của kế toán

=>

Thuế TNDN phải nộp theo kế toán= Lợi nhuận kế toán X Thuế suất thuế TNDN hiện hành (t%)

Và:

Thu nhập chịu thuế TNDN= Doanh thu và thu nhập khác theo quy định của thuế – Chi phí theo quy định của thuế

=>

Thuế TNDN phải nộp theo thuế = Thu nhập chịu thuế TNDN  X Thuế suất thuế TNDN hiện hành (t%)

Với mục tiêu đêm lại những mong muốn và lợi ích của kế toán, để xác minh được chi tiết hơn về 2 loại chênh lệch về chênh lệch vĩnh viễn và chênh lệch tạm thời đối với kế toán. Mong những bài này sẽ giúp một phần nào về công việc của các bạn.